Det er naturligvis muligt at handle online, som normalt, men vores kundecenter holder lukket søndag og mandag i Pinsen. Grundet Pinsen holder vi lukket pinsedag og 2. pinsedag i vores kundecenter, hvorfor det ikke vil være muligt at kontakte os pr. telefon og i vores online chat i denne periode. Vi er tilbage igen tirsdag d. 25/5 mellem kl. 10 og 21, som sædvanligt. Alle vore kunder ønskes en god Pinse.